محبوب ترین مسابقه تلویزیون ایران کدام است؟

سام بهشتی مجری برنامه پرونده در این قسمت، محبوب ترین مسابقات تلویزیون ایران را بررسی کرده است.