نوای حاج صادق آهنگران و قربانیان منا

در این کلیپ نوای حاج صادق آهنگران را روی تصاویر قربانیان فاجعه منا می بینید.