بر عهد خود میمانیم؛ مرگ بر آمریکا

مرگ بر آمریکا تا کی؟! استمرار تاکید بر شعار ((مرگ بر امریکا)) و یا حذف آن، چه نتیجه در مناسبات منطقه خواهد داشت؟
این ویدئو به بخشی از آن اشاره خواهد کرد.