درد دل حاجیه خانم هایی که بدون همسر برگشتند ...

26 حاجیه خانم بدون همسر به میهن بازگشتند... مادرانی که نمی دانند جواب فرزندان خود را چه بدهند...