تا 25 سال آینده اسرائیلی وجود نخواهد داشت!

گزیدۀ بیانات امام خامنه ای در دیدار اقشار مختلف مردم 1394/06/18