مستند کامل از سخنان حاجیانی که در فاجعه منا حضور داشتن

حجاج: مأموران امنیتی آل سعود، پا روی خر خره ی حجاج ایرانی میگذاشتند تا آن ها را بکشند (لعنت خدا بر آل سعود)