ما سخت و خشنیم در مقابل جنایت

عکس العمل ما سخت و خشن خواهید بود!

نظامیآل سعودحادثه مناجنایت آل سعودفاجعه در مناسخت و خشنیم

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x