اگر جنگی به راه بیفتد (آمریکا هیچ غلطی نمیتونی بکنی!)

ولی امر مسلمین حضرت امام خامنه ای (حفظه الله): ما از هیچ جنگى استقبال نمیکنیم، ما به هیچ جنگى مبادرت نمیکنیم و پیش دستى نمیکنیم، امّا اگر جنگى اینجا اتّفاق بیفتد، آن کسى که سرشکسته از جنگ خارج خواهد شد آمریکاى متجاوز و جنایتکار است.