گل هلکسین

نام علمی : Helxine soleirolii گیاهی است ارزان و سریع الرشد و مناسب برای آپارتمان و راهروها و افراد مبتدی ، برگها ریز ، گرد و انبوه به طوری كه ساقه ها لبه گلدان را می پوشاند و از آن فرو می ریزد ، جهت پرپشت شدن و جلوگیری از رشد طولی گیاه جوانه های انتهایی را هر چند وقت یك بار قطع تا جوانه های جانبی بیدارشده و رشد نمایند . آبیاری از بالا و با فشار باعث در هم و برهم شدن ساقه ها می گردند همیشه آبیاری را از زیر ساقه ها و از یك كنار گلدان انجام دهید ، گیاه مناسبی برای پوششی گلدانهای بزرگ و سبد آویزان است . نیازها نور : گیاهی سایه دوست است ، اگرچه بهترین رشد را در نوركافی دارد ولی در تمام نقاط آپارتمان قابل نگهداری است ، از معرض نور مستقیم آفتاب بخصوص بعد از آبیاری در امان نگهدارید . دما : حداقل درجه حرارت در زمستان ۷ درجه سانتیگراد و در تابستان ۲۱ درجه سانتیگراد است تابش اشعه مستقیم آفتاب در تابستان گیاه را دچار سوختگی برگها می نماید . آبیاری : گیاه نسبت به خشكی حساس است ، همیشه خاك را مرطوب نگهدارید . در تابستان به هفته ای ۴-۳ بار و در زمستان به هفته ای یكبار آبیاری نیازمند است رطوبت : غبار پاشی روزانه در صورت بالا بودن درجه حرارت( ۲۱ درجه ) و در غیر اینصورت هفته ای یكبار توصیه میگردد . خاك مناسب : خاك لیمونی بهترین محیط رشد این…