اینترنت و تاثیر آن بر جامعه

خانواده پایه بنیادین اجتماع و سلول سازنده زندگی انسان و خشت بنای جامعه و كانون اصلی حفظ سنت ها، هنجارها و ارزش های اجتماعی است. با ورود تكنولوژی و وسایل ارتباط جمعی در خانواده ها، ارزشهای اجتماعی خانواده ها تحت تأثیر قرار گرفته و موجب شده تا شاهد تغییراتی در آن و جامعه باشیم. رسانه‌های نوین به بخشی جدایی ناپذیر و بدیهی از زندگی روزمره بدل شده‌ اند ، به‌گونه‌ای که شاید بتوان‌ گفت انجام امور بدون آن ‌ها میسر نیست. این ابزار از آن روی که کارکردی نسبی و غیر مطلق دارند ، می توانند مفاهیم ، اطلاعات و افکار مثبت و یا حتی منفی ای را به مخاطبان خود القا کنند. به عبارت دیگر هم می توانند در جهت رشد و تعالی جامعه مثمر ثمر باشند و هم در راستای پسرفت و انحطاط آن تأثیر گذار باشند. از جمله این وسایل، دسترسی آسان به اینترنت می باشد. اینترنت علاوه بر نقاط قوت، امروزه دارای نقاط ضعفی هم هست. اگر بخواهیم اینترنت را مورد بررسی قرار دهیم ، در می یابیم که از زمانی که اینترنت و ابزار و وسایل مربوط به آن در بین افراد جامعه شایع شد ورواج پیدا کرد ، تا حدود زیادی بخشی از زندگی مردم را به خود اختصاص داد ، تا جایی که در بعضی موارد به عنوان عضوی از زندگی شناخته شده و ممکن است زندگی بدون آن ممکن نباشد ! برای مثال در خانواده ممکن است…