درخچه ی تاق

درخچه ی تاق، گیاهی است كه در سطحی وسیع از عرصه های بیابانی و ماسه زار های فعال ایران استقرار یافته است این گیاه كم توقع بوده و در شرایط بسیار سخت مناطق خشك رشد خوبی داشته و به عنوان یكی از محافظین خاك و باز دارنده ی حركت شن های روان مورد استفاده قرار می گیرد . تاق شرایط بارندگی كمتر از 25 میلی متر و سرمای 25 تا 50 درجه ی سانتی گراد و بالای صفر را تحمل میكند .سفید تاق و سیاه تاق در مناطقی دیده می شود كه رطوبت نسبی هوا در فصل گرما كمتر از فصل سرما است .سفید تاق در خاك ها یی با بافت سبك و سیاه تاق با بافتها یی متوسط تا خیلی سنگین رشد و نمو میكند .