مجری زنی که متهم به روزه خواری روی آنتن تلویزیون شد

چند روز پیش بود که ویدئویی از صبا راد مجری خوب تلویزیون ایران با عنوانی عجیب در رسانه ها دست به دست می شد و همه جا راجع به آن صحبت می کردند.

او خیلی ناخودآگاه و سهوی روی آنتن زنده تلویزیون طعم یک غذا را امتحان کرد و همین اتفاق کافی بود تا با عنوان «مجری روزه خوار» یک شبه مشهور شود و البته بسیار از بابت این اتفاق نگران و دلگیر.

با او که به مراسم شب زنده یاد مهران دوستی آمده بود، چند دقیقه ای هم کلام شدیم تا راجع به آن اتفاق حرف بزنیم.