گونه هاي گياهي: بوقناق

بوقناق را بهتر بشناسیم: بوقناق یا ایرنجیوم (نام علمی: Eryngium) یک گونه از گیاهان گل دار از خانواده Apiaceae است که شامل حدود دویست و پنجاه گونه می شود. بوقناق و زول دو گیاه خاردار است که به بوقناق در فارسی خار زن¬بابا و چرخه نیز گفته می شود. بوقناق در کتب طب سنتی شکاعی و قرصعنه نامیده شده است. در طب سنتی معمولا از ریشه و میوه این دو گیاه استفاده می شود. در قاعدة میوة بوقناق مانند کنگر فرنگی مقداری اینولین وجود دارد و به همین دلیل این گیاه را کنگرفرنگی وحشی نیز می¬گویند. عرق بوقناق و زول از نظر طبیعت در طب سنتی معتدل رو به گرم (مرکب القوا) است و عده¬ای نیز آن را سرد گفته-اند و خوردن آن خشک کنندة رطوبت¬ها و ضدسم است. عرق زول و بوقناق تأثیر مستقیم بر فعالیت¬های آنزیمی کبد داشته و برای پاک¬سازی کبد از سموم و باز کردن مجاری کبدی مفید هستند. همچنین بر غدد فوق کلیوی اثر مفید و مؤثری داشته و در همکاری با کبد کمک موثری برای افزایش انسولین و فعال کردن لوزالمعده دارند که در نتیجه منجر به کاهش قندخون و درمان دیابت می شوند. زول و بوقناق برای دستگاه گوارش، درمان کولیت و فعال کردن کبد و تولید صفرا و ریختن آن در اثنی¬عشر روده کارایی بسیار مؤثری دارند. عرق این دو گیاه پوست و عروق پوستی را باز کرده و پوست را شفاف می¬سازد و نیز جوش صورت…