روش نگه داری از گل آهار

در این برنامه توسط کارشناس ، روش نگه داری صحیح از گل آهار توضیح داده می شود . گل آهار عمر یکساله دارد که پس از کاشته شدن و گل دهی از بین می رود. در فصل تابستان بهترین زمان گل دهی گل آهار است . بهتر است بذر گل آهار در زمین اصلی که قرار است گل آهار در آنجا بماند کاشته شود چون گل آهار به جابجایی حساس می باشد . فاصله کاشت بین دو گل آهار باید 20 سانتی متر باشد . برگ های گل آهار پهن و زبر است . گل آهار می تواند کم پر و پر پر باشد . برای خاک گل آهار برای هر متر مکعب 3 الی 4 کیلو کود دامی خشک و پوسیده اضافه می شود . گل آهار در باغچه ها در فضای باید کاشته شود که نور آفتاب همیشه در آنجا بتابد .دقت در آب دادن به گل آهار بسیار مهم است و هر روز باید به آن آب داده شود .