گونه هاي جانوري:لاله وشان

لاله وشان، چند خاصه ابتدایی دارند. بر اساس شواهد فسیلی، فراوانی این جانوران در گذشته بسیار بیشتر از امروز بوده است. تفاوت این جانوران با خارپوستان دیگر این است كه لاله وشان در بیشتر طول عمر خود در جایی ثابتند. لاله های دریایی در ظاهر به گلی می مانند كه در روی یك پایه قرار داده شده باشد. ستاره پردار، بازوهای متعدد و دراز منشعب دارد و افراد بالغ آن شناگر آزادند اما ممكن است مدتها دریك نقطه بمانند. ستاره های پردار در ضمن دگردیسی، ساكن و پایه دار می شوند اما بعد از چند ماه از پایه جدا می گردند و زندگی آزادی را در پیش می گیرند. بیشتر لاله وشان ساكن آبهای عمیق اند اما ستاره های پردار را در مناطق كم عمق اقیانوس های هند و آرام و نواحی كارائیب می توان یافت. شكل و عمل صفحه بدنی یا كالیكس به وسیله پوستی چرمین (تگمن) پوشانده شده كه محتوی صفحات آهكی است. اپیدرم، رشد چندانی ندارد. پنج بازوی انعطاف پذیر منشعب می شوند و بازوهای متعددی را حاصل می آورند كه هر كدام از آنها هم انشعابات بیشتری به نام پینول را می سازد. كه در مجموع، به پر شبیه می شود. كالیكس و بازوها را روی هم تاج می نامند. در اقسام ساكن، پایه ای دراز و مفصل دار دیده می شود كه به قسمت زیرین بدن متصل است. این پایه از صفحاتی تشكیل شده است كه در ظاهر مفصل دارند و ممكن…