گونه هاي جانوري: سنگ چشم

سنگ‌چشم‌ها یا آلاگزنه پرندگانی هستند با طرح مشخص پروبال، منقار قلاب مانند، پاهای قوی و چنگالهای تیز که رفتارشان شبیه پرندگان شکارگیر است. اغلب روی جاهای بلند با قامتی راست در انتظار شکار می‌نشینند و طعمه خود را روی بوته‌های خار میخکوب و آویزان می‌کنند. پروازی پرتوان و موجی دارند. تک‌زی هستند، نر و ماده آنها تقریباً همشکل است (جز در سنگ‌چشم پشت سرخ(ندازه سنگ چشم پشت سرخ 17 سانتی‌متر ؛ جنس نر سنگ چشم پشت سرخ، به وسیله پشت بلوطی رنگ ، تارک و دمگاه خاکستری مایل به آبی کمرنگ و نوار پهن و سیاه صورت که چشم ها و پوشپرهای گوش را در بر می گیرد ، مشخص می شود . سطح شکمی آن سفید مایل به صورتی است . دمی سیاه با کناره های سفید دارد که اغلب آنرا به چپ و راست حرکت می دهد . اما جنس ماده این پرنده معمولا فاقد سیاهی روی صورت است ، سطح پشتی آن قهوه ای مایل به خرمایی تیره و سطح شکمی نخودی رنگ دارد که دارای نقش فلس مانند به رنگ قهوه ای است . پرنده نابالغ ، خرمایی رنگتر از نابالغ سنگ چشم کله سرخ است ولی دمگاه ، پرهای شانه ای کمرنگ و نوار بالی را ندارد . پروازش معمولا مستقیم است و هنگام شکار ، اطراف پرچین ها بالبازروی و درجا بالزنی می کند . اغلب در جای بلندی می نشیند و از آنجا بر روی طعمه می جهد . بیش از سنگ چشم های دیگر ، پرندگان کوچک…