آموزش ضرب زورخانه 1

آموزش ضرب نرمش زورخانه فرشاد همتی ویدئو بهمن طاهری