دکتر جمشید درویش

جمشید درویش دكترای رشته زیست شناسی و عضویت هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد با درجه دانشیار می باشد. وقایع میانسالی : جمشید درویش پس از اخذ مدرك دكتری در رشته زیست شناسی به عضویت هیئت علمی گروه زیست شناسی در دانشكده علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد درآمد. وی هم اكنون با سمت دانشیار در آنجا مشغول به خدمت است. مشاغل و سمتهای مورد تصدی : جمشید درویش عضوهیئت علمی و دانشیار گروه زیست شناسی دانشكده علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد است. از سمت های مورد تصدی ایشان می توان به چند مورد اشاره كرد: - مدیر گروه زیست شناسی از تاریخ 1378 به مدت 8 ماه - معاون پژوهشی دانشكده علوم پایه از تاریخ 1378 تا 1381 - مدیر خدمات پژوهشی از 1381 تا كنون. * فعالیتهای آموزشی : عنوان دروس تدریس شده توسط جمشید درویش : - تكامل موجودات زنده - رده بندی فیلوژنتیك - گونه وگونه زایی بیوسیستماتیك جانوری تكمیل - نظری و عملی پرنده شناسی - نظری وعملی -جانورشناس چگونگی عرضه آثار : جمشید درویش دارای چند طرح تحقیقاتی است كه به چند مورد از آنها اشاره می شود: مطالعه وبررسی بیوسیستماتیكی جوندگان شهرستان شیروان مطالعه بیوسیستماتیك مقایسه دستگاه گوارش (كولون جوندگ) *آثار : 1 - بررسی بیوسیستماتیك مقایسه ای 9 گونه از جوندگان جنوب خراسان بر اساس مطالعات هیستولوژی و هیستوشیمی…