برداشت خرما

تابستان ، فصل برداشت خارک و خرما در آبادان