توت فرنگی

در نیمه دوم اردیبهشت ماه هر سال بازار میوه تهران و شهرستانهای دیگر ایران را میوه ای زیبا و خوشمزه زینت می بخشد میوه ای که بی اختیار هر رهگذری را وسوسه می کند ،این میوه چیزی نیست جز توت فرنگی . این میوه زیبا چون گنج نهفته ای در مزارع منطقه کردستان نهفته است ، گویی فقط چشمی تیز بین می خواهد تا درخشیدن این گوهر سرخ خام را ببیند و این گنج نهفته را از دل زمین بکند.