تقلید صدای فردین ، بیک و بازیگران قدیمی - حتما ببنید

آقای فرزان از پیشکسوت ها و قدیمی های عرصه ی صداسازی است که چند روز پیش ، در دفتر کارم میزبان این عزیز بودم
www.hasanreyvandi.com