مداحی چهل و پنج میلیون دلاری ...

در این حیله دشمن هیچ گاه از جامعه نمی خواهد كه دین خود را كنار بگذارد؛ بلكه با كم رنگ كردن و پررنگ كردن همان گزاره های مذهبی، دینی و اعتقادی سعی می كند تا دینی كاریكاتوری درست كند تا دین را از كار آمدی بیندازد. آنگاه خودش به راحتی از همان دین حمایت می كند دینی كه برای او فاقد خطر است و برای متدینین ثمری ندارد... لایک و نظر فراموش نشه ...