حرکات نمایشی و هیجانی توسط افراد شجاع ...

دیشب خواب دیدم آخرت شده همه رفتیم اون دنیا ... دیدم بابام با کاپشن نشته تو سونا !!! ازش پرسیدم چرا ؟؟؟ گفت این تاوان اون موقع هایی که کولر رو روی شما خاموش میکردم !!!! ... لایک و نظر فراموش نشه ...