رسم ازدواج مسلمانان در چین ...

اگر بدانید مردم هزاران بار بیشتر به سردرد معمولی خود اهمیت میدهند، تا به خبر مرگ من و شما ، دیگر نگران نخواهید شد که درباره شما چه فکری میکنند ... لایک و نظر فراموش نشه ...