سرود زیبا درباره آزادگان در برنامه خندوانه ...

من زمیدان شهادت آمدم / از میان سر جدایان آمدم / با تنی خونین و داغ دوستان / با هزارن کینه از خصم آمدم / آشنای کوی یارانه دلم / سر به راه رهبر خود میدهم / همچو خونین پیکران جبهه ها / هر دم از نام خمینی خوشدلم / من اسرم کوه صبرم شیر در بند و کمندم / از مصیبتها نترسم زینب این را داده درسم / ... لایک و نظر فراموش نشه ...