با همه دنیا ما مذاکره میکنیم، [امّا] با آمریکا نمیکنیم

امام خامنه ای : آمریکا دشمنی خود را پنهان نمی کند؛ یکی لبخند می زند، یکی مصوبه علیه ایران تهیه می کند/ دنبال چیزی به نام مذاکره با ایرانند؛ مذاکره وسیله ای است برای نفوذ و تحمیل خواست ها؛ ما فقط در قضیه ی هسته ای با مذاکره با آمریکا به دلایل مشخص موافقت کردیم و بحمدالله مذاکره کنندگان ما هم خوب ظاهر شدند/ در عرصه های دیگر اجازه ی مذاکره با آمریکا ندادیم و با آنها مذاکره نمی کنیم .