مصاحبه با دختران بد حجاب درباره آرایش!!! ...

زن عفیف زیباست و عفتش به او قدرتی می دهد که قوی ترین مردان در برابر او به خضوع وادار می کند ...حجاب شما خواهران کوبنده تر از خون سرخ ما است..(وصیت شهدا) ... لایک و نظر فراموش نشه ...