نماهنگ بسیار زیبا فقط علی را دوست دارم ...

میخائیل نعیمه که ازدانشمندان مسیحی است درباره علی(ع)چنین میگوید:«پهلوانی امام(ع)تنها درمیدان جنگ نبود بلکه او در روشن بینی،پاکدلی،بلاغت،سحر بیان،اخلاق فاضله،شور ایمان،بلندی همت،یاری ستمدیدگان و ناامیدان،متابعت حق و راستی و بالجمله در همه صفات پهلوان بود.اگرچه مدت زیادی از حضور او گذشته،اما هرگاه بخواهیم بنیاد زندگی نیکو و سعادتمندی را بگذاریم باید به روش او رجوع کرده و دستور و نقشه رااز او بگیریم»