وقتی خلبانی خوش ذوق دوربین به دست می شود ...

هنر هیچ حد و مرزی نمیشناسد. و در هیچ محدوده سنی،جنسیتی و حتی شغلی جای نمیگیرند. یک خلبان خوش ذوق با مجموعه تصاویردیدنی خود،این مسئله را به اثبات رسانده است.تصاویری که از زوایایی جالب گرفته شده و نگاه او به جهان پیرامونش را به روشنی به تصویر کشیده اند. کریم نفاتنی(Karim Nafatni)،خلبان خلاق خطوط هوایی تجاری در امارات است.او ذوق و سلیقه خود را در هنر عکاسی به زیبایی هر چه تمام به نمایش گذارده است.