پاسخ جالب و کوبنده دکتر فرهنگ به سید حسن آقامیری ...

بعضی از سخنان آقای سید حسن آقا میری نشات گرفته از انحرافاتی فکری و دینی این آقاست که متاسفانه جوانهای ناآگاه رو در مسیر انحراف و خطر قرار میده ... در این کلیپ پاسخ دکتر فرهنگ به قسمت کوتاهی از حرفای ایشان است ...