وقتی جناب خان سردار آزمون را به پاریسن ژرمن می آورد .

جناب خان سردار آزمون رو به پاریسن ژومن می اورد