جناب خان و مسابقه کتاب خوانی

شرکت جناب خان در مسابقه کتاب خوانی در خندوانه و آواز خواندن جناب خان برای احلام