وقتی رامبد جوان، بدل جناب خان می شود !!

وقتی جناب خان بدل رامبد جوان میشود .