خاطره اکبر عبدی از سرباز همدانی در طرح ترافیک

خاطره اکبر عبدی از سرباز همدانی در طرح ترافیک راهنمایی رانندگی