فلات آذربایجان

فلات آذربایجان در شمال غربی فلات ایران واقع شده است. این ناحیه در محل برخورد دو رشته کوه البرز و زاگرس با امتداد شرقی ـ غربی و شمال غربی و جنوب شرقی قرار دارد. حرکات کوه زایی فعالیت¬های آتش¬فشانی اواخر دوره¬ی ترشیاری و اوایل کواترنری سبب پیدایش ناهمواری¬های آذربایجان شده¬اند. این ناحیه از نظر آتش فشان¬شناسی، یکی از مناطق ممتاز ایران است. به طوری که از آن ، به عنوان ایالت آتش فشان¬ها یاد می¬شود. در این ناحیه، ده¬ها نقطه¬ای آتش¬فشانی مشاهده می¬شود که از لحاظ حجم مواد بیرون ریخته، توده¬ی عظیم سهند از همه مشخص¬تر است. فلات آذربایجان در طول دوران¬¬های زمین¬شناسی دستخوش تغییرات فراوانی بوده است. این فلات، گاهی در اثر حرکات کوه¬زایی و زمین¬زایی از زیر آب بالا آمده و گاهی به زیر آب رفته است. فعالیت¬های کوه¬زایی اواخر دوره¬ی ترشیاری و اوایل کواترنری، سبب چین¬خورگی رسوب¬های انباشته شده در حوضه¬های رسوبی قدیمی شده است. پس از این چین¬خورگی، رویدادهای بالا به صورت خشکی¬زایی عمل کرده و باعث تشکیل روسبات کواترنری شده است. آتش¬فشان خاموش سهند، مهم¬ترین واحد ناهمواری قسمت مرکزی استان است که فعالیت آتش¬فشانی خود را از اواخر دوره¬ی ترشیاری آغاز کرده است. گسل تبریز با امتداد شمال غربی ـ جنوب شرقی، مهم¬ترین و…