اماکن تاريخي: تکیه بانو امین

این تکیه متعلق به اواخر عصر قاجاری است . تکیه در اصل به نام حاج سید محمد علی امین التجار ( از تجار معتبر اواخر عصر قاجار و ابتدای مشروطه) ( م: ۱۳۲۶ق ) بنا گردیدخاندان امین از سلسله سادات خاتون آبادی هستند که نسبشان به میرسیدعبدالحسین خاتون آبادی، مؤلف کتاب گرانقدر « وقایع السنین و الاعوام» می رسد که در سال ۱۱۰۵ق وفات یافت. خاندان امین التجار از تجّار معتبر بوده و دو بانوی محترم از این خاندان به مقامات علمی برجسته رسیدند و نام این خاندان را در زمرة خاندان های علمی به ثبت رساندند. این تکیه در قسمت شرقی تکیه آقا سید ابوجعفر خادم الشریعه (م: ۱۳۲۴ق)، کنار خیابان آزادگان و مقابل تکیه بروجردی قرار دارد. پس از فوت بانو مجتهده، حاجیه نصرت امین در سال ۱۴۰۳ق بقعه ای بر مزارش در این تکیه بنا گردید. این تکیه وسعت زیادی ندارد و می توان آن را جزو تکایای خصوصی تخت فولاد به شمار آورد. درباره موقعیت تاریخی این تکیه، نکته درخور توجه آن که تا چند دهة پیش تکیه مشخص و جداگانه ای محسوب نمی شد و قسمتی از تکیه خادم الشریعه بود؛ چنان که وقتی محمد علی امین التجار ( بانی تکیه) درگذشت درقسمت شرق تکیه خادم الشریعه دفن شد و اتاق و ایوانی بر روی قبرش ساختند. امین التجار این تکیه را در اواخر عمرش بنا کرده بود( ر.ک: همایی، ص ۵۳۸). شاید یکی از…