اماکن تاریخی منظریه

كاروانسرای منظریه در ابتدا ی راه ساوه ، نزدیك پلی ساخته شده كه از زیر آن رودخانه ای می گذرد. كاروانسرا كه درمیان ناحیه خشك وبی حاصلی قرارگرفته ، ازنظر بازرگانی اهمیت ویژه ای داشت . این كاروانسرا از یك سو در كنار كویر و از سوی دیگر در مجاور دریای نمك قرار دارد و نور خورشید از روی آن انعكاس شدیدی می یابد. منظریه واقع است در کوه‏سار شمالى قم از مستحدثات دولت روزافزون مشتمل بر مهمان‏خانه دولتى و کاروانسراى معتبر و آب‏انبار که از آب قنات جدید گوارا و شیرین و مکفى مشروب مى‏شود. رعیت و آبادى ندارد. فاصله آن از على‏آباد شش فرسنگ و نیز از کوشک نصرت 5 فرسنگ و نیم است. هوایش در تابستان بسیار گرم و در زمستان بواسطه آنکه در جلو او مانعى نیست منتهى سردى دارد. آذوقه قوافل را از قم حمل مى‏نمایند و به جهت موکب مسعود از هر قبیل حتى میوه‏جات مناسب فصل باید از قم تدارک شود. راهش در امتداد جاده شوسه دولتى است، کالسکه با کمال سهولت عبور مى‏نماید. محل آن چون مشرف‏ به جلگه قم است بسیار بانزهت مى‏باشد. از نوع شکار از قرار مذکور در کوه‏ساران در زمستان از قبیل کبک و تیهو و قوچ و در دامنه جلگه و کویر ماقبل آن آهو یافت مى‏شود. عمارت مهمان‏خانه آن نزدیک به انهدام است. کاروانسرای منظریه، از کاروانسراهای چهار ایوانی دوران قاچاریه…