چهار طاقی نیاسر

از آثار مهم نیاسر چهار طاقی نیاسر را می¬توان نام برد که سابقه تاریخی بنای آن به اردشیر بابکان ( ساسانی ) نسبت می دهند که در سال 1331 تعمیر گردیده و موقعیت مکانی چهار طاقی به نحوی است که از فاصله نسبتا" دوری قابل رؤیت است و این به علت بنا شدن چهار طاقی بر روی ارتفاعات این منطقه که همجوار با درمانگاه نیاسر است . شهر نیاسر دارای 7 محال یا 7 محله است و منطقه ای است بسیار سبز و خرم و مزروعی با آب و هوای معتدل . چهار طاقی به عنوان پایگاه نجومی محسوب می شود