تبدیل فرمت عکس در کمتر از ۳ دقیقه !!!

حتما شما گاهی برایتان پیش آمده که برای انجام کار خاصی نیاز به تغییر دادن فرمت یک عکس داشته باشید.مثلا گاهی می خواهید دریک سایت، یا شبکه اجتماعی، آواتاری برای پروفایل خود انتخاب کنید.و فقط می توانید از عکس هایی با فرمت مشخص استفاده کنید.دراینجاست که می توانید عکس مورد نظر را تغییر فرمت دهید.البته برای مواقع دیگر نیز تبدیا فرمت به کارتان می آید