ویدیویی که از لحظات کشته شدن سرباز اسرائیلی منتشر شد

ویدیویی که از لحظات کشته شدن سرباز اسرائیلی به دست جوان فلسطینی منتشر شد ..... این ویدیو در همان لحظات و همان محدوده گرفته شده اما سرباز اسرائیلی را نشان نمیدهد و صدای شلیک ها شنیده میشود