نجات گروگان توسط سرباز از همه جا بی خبر

این سرباز که صحنه گروگان گیری را میبیند سریع خودش را وارد گود کرده و شکس گروگان گیر را دستگیر میکند غافل از اینکه کل داستان یک پروژه فیلمبرداری دانشجویی است