ویدیویی از لحظه بمب اندازی روسیه به روی داعش در سوریه

ویدیویی از لحظه بمب اندازی روسیه به روی داعش در سوریه