ابراز نگرانی جان کری نسبت به تجاوز به حریم هوایی ترکیه

ابراز نگرانی جان کری نسبت به تجاوز به حریم هوایی ترکیه در پی تجاوز یک فروند هواپیمای نظامی روسیه به حریم هوایی ترکیه