اعتراض کارمندان ایرفرانس به ۳۰۰۰ تعدیل نیرو در این شرکت

اعتراض کارمندان ایرفرانس به ۳۰۰۰ تعدیل نیرو در این شرکت که از بمب های دودزا استفاده کردند و بعضا دیده شده لباس های خودشان را به نشانه اعتراض پاره کردند