دکتر ظریف : حساب کار تهمت زنندگان با خداست

دکتر ظریف در پی اهانت هایی که بخاطر دست دادن با اوباما به او شده بود گفت : حساب کار تهمت زنندگان با خداست