تخت نرم

اما در فاصله 15 کیلومتری ماژین در قعر دره های هولناک کبیر کوه منطقه ای بنام تخت نرم وجود دارد .که حدود 50 خانوار دامدار در زیر صخره های این دره و چینه های سنگی آن زندگی ویژه ای را برای خود برگزیده اند .این منطقه که به سختی می توان در آن زمینی تخت و نرم پیدا کرد ،تخت نرم نامیده می شود .با وجود اینکه تخت نرم هم به روستاهای ماژین و پا علم نزدیک است اما اهالی اینجا بنا بر اظهار خود بیش از چند نسل است که در این مکان و در میان این چینه های ساده سنگی با گله داری روزگار و معیشت خود را می گذرانند .و تمایلی به یک جا نشینی در خانه های روستایی را ندارند . در پناه این صخره ها هر خانواده محدوده خاصی برای خود دارد و آب آن نیز از حوضچه های صخره ای تامین می شود و جالب آنکه جریان آب حتی در خشک ترین ماههای سال نیز قطع شده و جاری است شاید در کمتر جایی شیاری چنین باریک آبشخوری چنین پر آب فراهم کند شرایط زندگی اینجا اگر چه سخت است اما جاذبه های ویژه ای برای خود دارد .