هاتف کلانتری(رهگذر)-من اسیرم من اسیرچشم بیماری که نیست..

هاتف کلانتری(رهگذر)-من اسیرم من اسیرچشم بیماری که نیست..