پرده خوانی شهدا(خیلی زیبا)

پرده خوانی شهدا در یادواره شهدای سیاه بوم کرکوند