خندوانه - شغل صحافی

گزارشی از یک کارگاه صحافی کتاب و گفتگو با یک صحاف باتجربه، در برنامه خندوانه ... فقط در خندوانه پلاس ببینید ... (۱۲ مهر ۹۴)