خندوانه - "وفای به عهد - سامان گلریز۲"

گزارش بخش دوم "وفای به عهد- سامان گلریز" و به بار نشستن ایده ی ارزشمند او ... فقط در خندوانه پلاس ببینید ... (۱۱ مهر ۹۴